Ny artikel

Bild

Dubbelt så tätt med ekorrar i stadsmiljö jämfört med i skogen

 

TEXT: KJELL-ARNE LARSSON

FOTO: TERO NIEMI

Beståndet av ekorre har minskat i Europa. Samtidigt har förekomsten av ekorrar ökat i städer. Före 1930-talet fanns inga ekorrar i finska städer. En finsk forskargrupp konstaterade nyligen att under vintern var beståndet dubbelt så tätt i städerna som i skogarna. Ekorren uppvisar stor grad av anpassning till stadsmiljön som ju är ganska olik skogen.

Naturligt lever ekorren i skogar och större trädbestånd, framförallt av gran, eftersom granskott och granfrön är viktig föda. Ekorren äter också andra frön, ollon och nötter, samt en del från djurriket, däribland insekter och fågelungar.

De finska forskarna genomförde två studier; dels följdes unga radiopejlade ”stadsekorrar” när de etablerade sina hemområden och dels inventerades ekorrar längs ett 95 mil långt nord-sydligt stråk i Finland.

Stadsekorrarna slår sig helst ner i barrträdsbestånd, men ekorrarna kan även nöja sig med lövträd och kan ofta klara sig även med mycket små trädbestånd. Djuren rör sig sällan på marken, men skyr inte närhet till asfalt eller andra vegetationsfria ytor.

De unga individerna i undersökningen kom alla från parker, men de tvekade inte att röra sig över eller hålla till i områden utanför parkerna som hade låg eller obefintlig förekomst av träd. Detta i stark kontrast till de icke-urbana ekorrarna som nästan uteslutande lever i sammanhängande barrskogar.

Inventeringen av ekorrarna längs nordsydliga stråk i Finland visade att under vintern var tätheten av ekorrar dubbel så hög i tätorterna som ute i skogarna. Generellt fanns det fler ekorrar där det fanns fler människor! Det visades också tydligt att med ökad kottsättning hos gran ökade också antalet ekorrar. Men eftersom ekorrarna också klarar sig på annan föda gynnas de i stadsmiljön av utlagd (fågel-)mat och dessutom av låg förekomst på rovdjur och rovfåglar.

Den övergripande slutsatsen är att tätortsmiljöer är ett bra komplement för det minskande europeiska beståndet av ekorrar. Dessa kan dock stödjas ytterligare genom att plantera mera gran i städerna.

Fotnot: Ekorren bygger vanligtvis friliggande yngelbon i träd, men av 129 undersökta bon i städer fanns hela 21 procent i holkar och 1 procent i byggnader. Trädlösa eller sterila ytor, och inte heller byggnader i närheten tycktes avskräcka ekorrarna från att inreda yngelbon.

Referenser:

Suvi Hämäläinen och flera andra forskare 2018: Habitat and nest use during natal dispersal of the urban red squirrel (Sciurus vulgaris). Landscape and urban planning 169:269-275

Jukka Jokimäki och flera andra forskare 2017: The role of urban habitats in the abundance of red squirrels (Sciurus vulgaris) in Finland. Urban Forestry & Urban Greening 27:100-108