Senaste artikeln

Intervju med Anna Kinberg Batra – ordförande i Svensk Solenergi

Text: Kjell-Arne Larsson Foto: Julia Lundmark (publicerat i Svensk Byggtidning)

 

 

Solen är en nästan ofattbart stor energikälla. På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år.

– Vi har en mycket stor potential för solenergi och bör öka användningen, inte minst för att producera fossilfri el, säger Anna Kinberg Batra, ordförande i branschföreningen Svensk Solenergi.

För närvarande ligger dock Sverige efter när det gäller utbyggnad. Ungefär en procent av vår elproduktion kommer från solcellsanläggningar. Detta kan jämföras med Tyskland (cirka 10 %), Nederländerna (5 %) och Danmark (3 %). Andra länder visar tydligt att sol-el fungerar i större skala. Vad behöver vi då göra för att kunna öka produktionen i Sverige?

Sveriges elproduktion sker huvudsakligen i stora anläggningar. Bland annat mot bakgrund av det ökande elbehovet behöver dessa kompletteras. Sol-el måste bli möjlig att bygga för både små, medelstora och stora aktörer. De små representeras av bland annat villor med solcellstak och de medelstora av exempelvis flerbostadshus med tak- och fasadlösningar, medan solcellsparker drivs av stora aktörer.

– För att solenergin ska kunna växa måste vi riva hinder i form av skatter och i form av regelverk som är svåra att använda, menar Anna Kinberg Batra. Exempelvis har solcellsparker svårt att få tillstånd enligt Miljöbalken. Jag tycker att våra regler och lagar ska verka för miljön, inklusive att långsiktigt gynna fossilfri produktion av el.

Ekonomiska stödformer

De ekonomiska stöd som fanns tidigare ersattes från årsskiftet 2020/2021 med ett Grönt teknikavdrag – en skattereduktion. Det kan endast användas av privatpersoner. Ersättningsmodellen liknar den vid ROT-avdrag och innebär att solcellsinstallatören gör ett avdrag på det som debiteras för material och arbete.

De tidigare ersättningsmodellerna var svåra att tolka medan det Gröna teknikavdraget är mycket enklare och har blivit väldigt populärt.

– Det Gröna avdraget har stor betydelse, men gäller som sagt bara privatpersoner. För att underlätta för de stora aktörerna är det viktigaste nu att riva de hinder som finns, fortsätter Anna Kinberg Batra.

Svensk Solenergi bidrar genom att vara mycket aktiva i debatten, skapa opinion och svara på remisser bland annat.

Självklart övervägande

Enklare och gynnsammare regler är viktiga särskilt som många stora fastighetsägare har fått upp ögonen för solenergi. Det finns exempel på nybyggnationer där installation av sol-el minskar fastighetens klimatavtryck med 40 procent. Snart nog blir det en självklarhet för alla medvetna aktörer på fastighetsmarknaden att överväga installation av solenergi. Kanske både på tak och fasader, definitivt vid nyproduktioner, men även vid renoveringar. Detta handlar inte enbart om klimatmål och fossilfri el.

– Fastighetsägaren kan sänka sina driftkostnader vilket är särskilt aktuellt med tanke på dagens elpriser, säger Anna Kinberg Batra. Här är det viktigt att ta fram lösningar tillsammans med arkitekter och entreprenörer. Solcellsanläggningar ska inte bara producera el utan också vara smarta och snygga.

Forskning och utveckling

Föreningen Svensk Solenergi är engagerad i en rad forsknings- och utvecklingsprojekt, bland annat det Vinnova-finansierade ”Standarder och certifiering – Nycklar till en oexploaterad del av solcellsmarknaden” som handlar om solceller integrerade i kompletta tak- och fasadelement.

För övrigt har Sverige en framskjuten position inom utveckling av både solceller, elektronik och batterilagring, men exporten av teknologin borde öka.

– Varför skulle den inte kunna göra det? Vi har massor av duktiga ingenjörer och Sverige har levt och lever på ingenjörskonst och utrikeshandel. Nu tar vi fram ny teknik för fossilfri energi. Så vi kommer nog att lyckas exportera även teknologi för solenergi, avslutar Anna Kinberg Batra.

Sett i ett globalt perspektiv behövs mycket forskning och utveckling i vår del av världen och dessutom ökad produktion av komponenter. Absoluta merparten av solcellerna tillverkas idag i Kina, medan tillverkningen i Europa är blygsam. Politiker både i EU och på andra håll har lyckligtvis blivit mer medvetna om denna obalans. Att få upp volymerna i Europa handlar både om minskad sårbarhet och kontroll på att produktionen lever upp till hållbarhetskraven. De omfattar som bekant inte enbart miljöaspekter, även ekonomi och social hållbarhet måste säkerställas.